lt  |  en  |  zh 
Sodybos/houses 60 km aplink/around Vilnius

1. 2014 m. liepos 23 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Renatas Dūdys išdavė formuojamo ir pertvarkomo žemės sklypo (teritorija): Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, Nr. AP3-2939. (Pridedama A B).


2. Remiantis šio Skundo 1 punkte minėtais reikalavimais, UAB “Geodeziniai matavimai”, Vytauto g. 19, Trakai LT-21106, įmonės direktoriaus pavaduotojas, dabartinis Trakų rajono savivaldybės tarybos narys, dabartinis liberalų sąjūdžio narys Taryboje, į rajono Tarybą išrinktas Darbo partijos sąrašu- Rolandas Paškonis, 2014 m. parengė žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha. (Pridedama).
Rolando Paškonio sutuoktinė Agneška Paškonienė užima Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyriaus vyr. specialistės pareigas. ( Pridedama ).

3. Šio Skundo 2 punkte minėtas projektas buvo suderintas tame tarpe 2014 m. spalio 7 dieną su Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiuoju architektu Povilu Montvila, 2014 m. spalio 14 dieną su Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų skyriaus vyriausiaja specialiste Gintare Tarulyte-Jasiūniene, su Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų skyriaus vedėju Algiu Podrezu, 2014 m. lapkričio 28 dieną patikrinimo aktu Nr. TPA-(8.30.)-4002 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM žemės tvarkymo departamento žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistė Asta Jovaišienė pritarė teikimui tvirtinti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kadastrinis Nr. 7970/0003:349 ( Pridedama ).

4. Nustatyta, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha, kaip to reikalauja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, Nr. AP3-2939, nebuvo suderintas su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. ( Pridedama ).

5. 2016-2017 metais sąžiningi sklypų įgijėjai- Marius Žvinklys, Vladimiras/Tatjana Samsonovai ir kiti, įsigijo žemės sklypus aukščiau minėtos teritorijos plote.

6. 2017-03-08 dieną Trakų rajono savivaldybės administracija raštu Nr. AP3-898 atsisakė išduoti specialiuosius reikalavimus žemės sklypui, kadastrinis Nr. 7970/0003:1771, pagrindinė naudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, sklypo plotas-0,1519 ha, kadangi visas sklypas patenka į naudingųjų iškasenų telkinių teritoriją. ( Pridedama ).

 

7. 2017-05-23 d., pranešimu Nr. 2.S-(208722)-19805 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštasis skyrius pradėjo Ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17, pagal LR BK 228 str. 1 d. ( piktnaudžiavimas ) dėl galimai neteisėtų veiksmų rengiant, derinant ir tvirtinant formavimo ir pertvarkymo projektą, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha, kuriame Giedrius Jankauskas pripažintas Pareiškėju ir liudininku, Marius Žvinklys- nukentėjusiuoju. ( Pridedama ).
Trakų raj. policijos komisariato vyr. tyrėja Jurgita Satkauskaitė neteisėtai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. ( Pridedama ).
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsisakė atlikti tarnybinį patikrinimą dėl galimai neteisėtos Trakų raj. policijos komisariato vyr. tyrėjos Jurgitos Satkauskaitės veikos. ( Pridedama ).

8. 2017 m. lapkričio 15 d. Nr. 1KI-2-(11.28) Nacionalinės žemės tarnybos pateiktoje Išvadoje, dėl kurios motyvuojamosios dalies Pareiškėjai prašė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 235 str., konstatuota, kad Rolandas Paškonis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. FP-254), padarė šiurkštų pažeidimą, rengdamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha, dėl jo veiksmų atsirado žala tretiesiems asmenims. ( Pridedama ).

9. Esant aukščiau įvardintai situacijai tretieji asmenys patyrė žalą. Marius Žvinklys- išlaidomis ir negautomis pajamomis, Giedrius Jankauskas- negautomis pajamomis ir žala reputacijai.

10. Trakų rajono savivaldybės administracija atsisakė sudaryti su Pareiškėjais Taikos sutartį ir atsisakė kompensuoti dėl nuo galimos neteisėtos Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo architekto Povilo Montvilos veikos kilusių Pareiškėjams nuostolių kompensavimo.

11.  2018-02-19 d. Nacionalinė žemės tarnyba pranešimu Nr. 1SS-315-(8.5.) atsisakė atlikti tyrimą pagal Pareiškėjų prašymą, dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM tarnautojų atliktų galimai neteisėtų veiksmų, derinant ir tvirtinant sklypo projektą, motyvuodama tuo, jog nuo padarytos veikos praėjo trys metai. Tai yra neteisėta NŽT veika, bei absoliutus pasityčiojimas iš nukentėjusiųjų. ( Pridedama ). 
Nacionalinė žemės tarnyba atsisakė sudaryti su Pareiškėjais Taikos sutartį ir atsisakė kompensuoti Pareiškėjų turėtus nuostolius dėl galimai neteisėtos Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM tarnautojų veikos.

12.  UAB “Geodeziniai matavimai”, Vytauto g. 19, Trakai LT-21106, įmonės direktoriaus pavaduotojas, dabartinis Trakų rajono savivaldybės tarybos narys, dabartinis liberalų sąjūdžio narys Taryboje, į rajono Tarybą išrinktas Darbo partijos sąrašu- Rolandas Paškonis, atsisakė sudaryti su Pareiškėjais Taikos sutartį ir atsisakė kompensuoti Pareiškėjų turėtus nuostolius dėl galimai neteisėtos Rolando Paškonio veikos.

 

13. a) Sąžiningi turto įgijėjai, įsigiję rinkos kaina vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų naudojimo būdo žemės sklypus, sužinoję, jog negali realizuoti teisėtų lūkesčių į gyvenamojo būsto statybą visame ar dalyje sklypo, yra moralinėje ir finansinėje neviltyje. Jų pasitikėjimas Lietuvos Respublikos valdžios institucijomis sugniuždytas.

b) Iš faktų visumos matomi organizuotos nusikalstamos grupuotės požymiai, į kurios sudėtį galimai įeina Trakų rajono savivaldybės tarybos esami nariai ( dėl antro Tarybos nario yra duoti neskelbtini parodymai ikiteisminiame tyrime Nr. 02-2-00291-17 ) , Trakų rajono savivaldybės administracijos vadovaujantys tarnautojai, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų ir centrinio skyriaus tarnautojai, kurių galimai neteisėta veika peržengia administracinės teisenos ribas.
c) Buvusi žemės sklypų savininkė- Irena Madevič, po sklypų pirkimo-pardavimo sandorių iš Pareiškėjų sužinojusi, jog jos realizuotuose sklypuose (dalyje sklypų) vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba nėra galima, keletą kartų pokalbiuose užsiminė apie savižudybę. ( Informacija perduota ikiteisminiam tyrimui Nr. 02-2-00291-17 ). Pabrėžtina, kad Irena Madevič yra vienintelė liudytoja dėl galimai atliktos nusikalstamos veikos, - kyšininkavimo (LR BK 225 str.), papirkimo (LR BK 227 str.)
d) Nustatyta, kad Irenos Madevič sklypams pirkėjų paiešką tiesiogiai vykdė nustatytas dabartinis Trakų rajono savivaldybės tarybos narys. ( Informacija perduota ikiteisminiam tyrimui Nr. 02-2-00291-17 ).
e) Pareiškėjų surinktais nepatvirtintais duomenimis, dalis lėšų už realizuotus Irenos Madevič žemės sklypus pateko pas aukščiau minėtą galimą organizuotą nusikalstamą grupuotę. ( Informacija perduota ikiteisminiam tyrimui Nr. 02-2-00291-17 ).
f) Pareiškėjų nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius 2017-12-12 d. tirti galimai neteisėtą Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo architekto Povilo Montvilos veiką tyrėju paskyrė Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiąjį architektą Povilą Montvilą. ( Pridedama ).
g) Pareiškėjams nustačius f) punkte nurodytą faktą, šis faktas buvo anuliuotas, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius 2018-01-10 d. pranešimu Nr. AP3-135, pabandė nukreipti tyrimą melaginga kryptimi. Pareiškėjams sureagavus, buvo gauti skundžiami Išvada Nr. AP8-81 ir Pažyma Nr. AP3-554.
h) Galimos organizuotos nusikalstamos grupuotės veikos ciniškumą tame tarpe iliustruoja teiginys skundžiamoje Išvadoje Nr. AP8-81:
“Pažymėtina, kad Specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra laikino pobūdžio ir gyvenamųjų namų statyba galima išeksploatavus naudingąsias iškasenas ar teisės aktų nustatyta tvarka panaikinus specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.“
i) Pažymėtina, kad Pareiškėjas Giedrius Jankauskas, aktyviais teisiniais sisteminiais veiksmais siekdamas padėti nustatyti tiesą, 2017-11-28 d. sulaukė iš Trakų m. policijos komisariato vyr. tyrėjos Rasos Budrienės grasinančio laiško elektroniniu paštu, apie neva Pareiškėjo atliekamą nusikalstamą veiką, reglamentuotą LR BK 247 str. ( Pridedama ). Pažymėtina, kad šio Skundo kreipimosi dienai nei vienas iš Pareiškėjų nėra supažindintas/susipažinęs su jokiais atliekamo ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00291-17 duomenimis.

14. Veika, atlikta/atliekama minėtos galimos organizuotos nusikalstamos grupuotės yra ypatingai ciniška ir pavojinga visuomenei. Grupuotė, galimai pasitelkdama turimus valdžios įgaliojimus, per eilę galimai neteisėtų koordinuotų administracinių veiksmų, apgaule tiesiogine tyčia savo ir kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, iš anksto žinodami, kad eilinis Lietuvos Respublikos pilietis nesugebės susiorientuoti jam paspęstuose administraciniuose/civiliniuose spąstuose, įsigys rinkos kaina žemės sklypą, būdamas įsitikinęs, jog įsigyja oficialiuose dokumentuose įtvirtintą gyvenamojo namo statybai tinkamą žemės sklypą. Faktų visuma patvirtino, kad galimos organizuotos nusikalstamos grupuotės planas suveikė, dalis sklypų “sėkmingai” realizuoti, galimai neteisėtu būdu pakėlus turto kainą daugeliu kartų. Naujų faktų visuma parodo, kad galima organizuota nusikalstama grupuotė perėjo prie koordinuotų galimai neteisėtų veiksmų, slėpdama galimai atliktą nusikalstamą veiką ir asmenis, šią veiką atlikusius. Ši veika nėra užkardyta iki šios dienos.

 

15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018-03-12 d. atsisakė nagrinėti Pareiškėjų prašymą.  

16.  LR Seimo kontrolieriaus institucija 2018-03-15 d. pateikė Pareiškėjams atsakymą. ( Pridedama ). 

17.  2018-03-26 d. Valstybės tarnybos departamentas priima sprendimą inicijuoti galimo nusižengimo tyrimą. ( Pridedama ).

18.  Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) 2018-04-03 dieną pradeda tarnybinio nusižengimo tyrimą. ( Pridedama ).

19.   2018-05-29 d. Valstybės tarnybos departamentas pateikė NŽT tyrimo išvadas, kuriose nustatyta, kad NŽT Trakų skyriaus vedėjas Algis Podrezas padarė tarnybinį nusižengimą, dėl kurio veiksmų kilo neigiamos pasekmės, tačiau Algis Podrezas nebuvo ir nebus nubaustas administracine tvarka, bei neteisėtos veikos padariniai nebus ištaisyti. Tai yra eilinis sisteminis valstybės institucijų išsityčiojimas iš nukentėjusiųjų LR piliečių. ( Pridedama ).
Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštasis skyrius (Trakai) 2018-05-31 d. prideda Valstybės tarnybos departamento raštą Nr. 27D-1087 prie ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 02-2-00291-17. ( Pridedama ).

20.  Pareiškėjai per LR Seimo narę Agnę Bilotaitę perduoda medžiagą Seimo antikorupcijos komisijai, kurios tuometinis pirmininkas Vitalijus Gailius yra Liberalų sąjūdžio narys. Matininkas Rolandas Paškonis taip pat yra naujas Liberalų sąjūdžio narys Trakų raj. savivaldybės Taryboje. Kitas įtariamasis yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Trakų raj. savivaldybės Taryboje. Iš Antikorupcijos komisijos gautas toks pradinis atsakymas.

21. Vilniaus apygardos prokuratūra atsisako perimti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17 iš Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus (Trakai). Pareiškėjai mato ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00291-17 galimo vilkinimo požymius.
2018-05-21 d. gautas Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus (Trakai) pranešimas. ( Pridedama ).

22.  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba du kartus atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai atliktos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. ( Priedas A ir Priedas B ). 
2018-07-25 d. gautas STT pranešimas. ( Pridedama ).

23.  Pareiškėjai 2018-04-03 dieną informuoja LR Valstybės saugumo departamentą apie galimai atliekamas nusikalstamas veikas, kurios galimai kelia grėsmę LR nacionaliniam saugumui. 2018-07-19 d. Pareiškėjai gauna atsakymą iš VSD. ( Pridedama ).

24.  Pareiškėjai 2018-04-03 dieną informuoja LR Prezidento institucijos Teisės skyrių apie galimai atliekamas nusikalstamas veikas, kurios galimai kelia grėsmę LR konstitucinei teisinei santvarkai. 2018-04-25 dieną gautas LR Prezidento kanceliarijos skyriaus atsakymas. ( Pridedama ).

25.  Valstybės tarnybos departamentas 2018-04-18 dieną informuoja Pareiškėjus ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių, kad neturi teisinių įgaliojimų kvestionuoti galimai neteisėtą Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-12 dienos įsakymą Nr. K3-58, kuriuo galimai neteisėtai pripažinta, kad Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Povilas Montvila tarnybinio nusižengimo nepadarė. Tai akivaizdus sisteminis valstybės tarnautojų nebaudžiamumo įrodymas. ( Pridedama ). 

26.  Pareiškėjai 2018-06-08 d. pakartotinai pasiūlo Nacionalinei žemės tarnybai pasirašyti Taikos sutartį tokiomis sąlygomis:
       1) padengti Pareiškėjams 22 000 eur nuostolius,
       2) a) pabučiuoti Lietuvos Respublikos valstybinę vėliavą arba
           b) pabučiuoti Šventininkų kaime seno kuino užpakalį.
 ( Pridedama ). 
Nacionalinė žemės tarnyba 2018-07-24 d. pakartotinai atsisako sudaryti su Pareiškėjais Taikos sutartį. ( Pridedama ).

27.   2018-07-05 d. Pareiškėjai gavo iš Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus (Trakai) pranešimą, kad ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-00291-17 yra nutrauktas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. ( Pridedama ).
Pareiškėjai 2018-07-26 d. apskundė apylinkės prokuratūros pranešimą. ( Pridedama ).

28.  2018-08-20 d. Pareiškėjai gavo iš Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus (Trakai) vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pranešimą, kad ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-00291-17 yra nutrauktas teisėtai ir dėl visko yra kalti tik Pareiškėjai. ( Pridedama ).
Pareiškėjai 2018-08-30 d. apskundė Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus (Trakai) vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pranešimą. ( Pridedama ).

29.  2018-09-12 d. Pareiškėjai gavo Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjos Nutartį, kad dėl visko yra kalti patys Pareiškėjai, o valstybės tarnautojai nusikaltimo nepadarė. ( Pridedama ).
2018-09-19 d. Pareiškėjai apskundė Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjos Nutartį Vilniaus apygardos teisme. ( Pridedama ).

30. Vilniaus apygardos teismas 2018-10-17 d. neskundžiama Nutartimi pribaigė Pareiškėjus. ( Pridedama ).

31.  2018 m. spalį Pareiškėjai informuoja JAV ambasados Vilniuje politinį skyrių apie šią situaciją.

32.  2018-11-02 dieną portalas 15min.lt publikuoja straipsnį šia tema. ( Pridedama ).

33.  Neteisėtą veiklą atlikęs (nustatyta NŽT tyrime) matininkas Rolandas Paškonis Liberalų Sąjūdžio keliamas kandidatu Nr. 5 pagal sąrašą 2019 m. rinkimuose ir pakartotinai patenka į Trakų rajono savivaldybės tarybą. ( Pridedama ).

34.  Nacionalinė žemės tarnyba 2018-11-06 d. atsisako vykdyti įstatymuose nustatytą pareigą dėl matininko Rolando Paškonio nustatytų pažeidimų pašalinimo. Tai yra nusikalstamos veikos požymiai- LR BK 229 str. ( tarnybos pareigų neatlikimas ). ( Pridedama ).

35.  Pagal Pareiškėjų prašymą ( A ir B ) ,LR Seimo kontrolierė Milda Vainiutė 2018-11-13 d. pradeda tyrimą Nr. 4D-2018/1-1454/3D-3031 dėl NŽT imperatyvių tarnybos pareigų neatlikimo ir teisingumo atstatymo sabotavimo. ( Pridedama ). 2019-02-06 dieną tyrimą perima Seimo kontrolierius, buvęs LR Konstitucinio Teismo teisėjas, Augustinas Normantas. ( Pridedama ). 
Pareiškėjai 2019-03-01 d. prašo Seimo kontrolierių Augustiną Normantą tarpininkauti LR generalinėje prokuratūroje dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00291-17 atnaujinimo/revizavimo. ( Pridedama ).

36.  2019-03-26 d. Seimo kontrolierius Augustinas Normantas pateikia Pažymą, kad NŽT esami ir buvę tarnautojai atliko eilę neteisėtų veikų. ( Pridedama ).
2019-04-16 d. NŽT vadovybė iškviečiama į LR Seimo kontrolierių įstaigą pokalbiui. ( Pridedama ).


37.  2019-04-24 d. NŽT informuoja, kad atsisako vykdyti Pareiškėjų prašymą ir LR Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto rekomendacijas. ( Pridedama ).
2019-04-09 d. LR ŽŪM viceministras Evaldas Gustas imperatyviai nurodo NŽT direktoriui, kad NŽT realizuotų 2019-03-26 d. Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto rekomendacijas. ( Pridedama ).
2019-04-29 d. NŽT direktoriaus pavaduotojas Algis Bagdonas nurodo, kad atsisako vykdyti LR ŽŪM viceministro Evaldo Gusto imperatyvų nurodymą, realizuoti 2019-03-26 d. Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto rekomendacijas. ( Pridedama ).
Šiuo NŽT tarnautojų atlikta neteisėta veika.

38.  2019-04-25 d. Pareiškėjai kreipiasi į LR Seimo kontrolierių Augustiną Normantą dėl imperatyvių teisės normų užtikrinimo NŽT atžvilgiu. ( 
Pridedama ).

39.  2019-04-25 d. Pareiškėjai kreipiasi į STT dėl ikiteisminio tyrimo inicijavimo prieš NŽT pagal LR BK 229 str.- tarnybos pareigų neatlikimas. ( Pridedama ).
2019-05-27 d. STT informuoja Pareiškėjus, jog atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą prieš NŽT. ( Pridedama ). 
2019-05-31 d. Pareiškėjai skundžia STT atsakymą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. ( Pridedama )

2019-06-10 d. Pareiškėjai skundžia STT atsakymą Vilniaus apygardos prokuratūrai. ( Pridedama ).
2019-06-26 d. LR generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Darius Valys pateikia Pareiškėjams ir STT atsakymą. ( Pridedama ).

40.  2019-06-19 d. NŽT direktorius L. Čiakas atsisakė Pareiškėjams atlyginti žalą. ( Pridedama ).

41.  2019-07-18 d. STT informuoja Pareiškėjus, jog pakartotinai atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą prieš NŽT pagal LR BK 229 str. ( Pridedama ).
2019-07-23 d. Pareiškėjai skundžia STT atsisakymą bei prašo Generalinę prokuratūrą atnaujinti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17. ( Pridedama ).
2019-08-05 d. Generalinė prokuratūra informuoja Pareiškėjus, kad:
a) atsisako kelti ikiteisminį tyrimą pagal BK 229 str. prieš NŽT tarnautojus; ( Pridedama ).
b) perduoda medžiagą dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00291-17 sprendimo Vilniaus apygardos prokuratūrai. ( Pridedama ).
Pareiškėjai informuoja LR Prezidento Gitano Nausėdos kanceliariją apie esamą situaciją. ( Pridedama ). 
2019-08-06 d. Generalinė prokuratūra pateikia atsakymą Pareiškėjams dėl LR Prezidento informacijos persiuntimo. ( Pridedama ).

42.  2019-08-14 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus prokurorė Žana Sokolovska ( ta pati prokurorė, priėmusi 2018-07-05 d. sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17 ) atsisako atnaujinti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17. ( Pridedama ).
2019-10-04 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus vyr. prokuroro pavaduotojas Darius Maleckas ( tas pats prokuroras, priėmęs 2018-08-20 d. sprendimą patvirtinti nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17 ) atsisako atnaujinti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17. ( Pridedama ).
2019-10-29 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų ikiteisminio tyrimo teisėja Česlava Malinovska atsisako tenkinti Pareiškėjų skundą. ( Pridedama ).
2019-11-26 d. Vilniaus apygardos teismas atsisako nagrinėti Pareiškėjų skundą. ( Pridedama ).

43.  2019-09-25 d. Pareiškėjai kreipiasi į LR generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiąjį prokurorą Martyną Jovaišą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal LR BK 182 str.- sukčiavimas. ( Pridedama ).
2019-10-07 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus vyr. prokuroro pavaduotojas Darius Maleckas ( tas pats prokuroras, priėmęs 2019-10-04 d. sprendimą patvirtinti nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17 ) atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą, pagal LR BK 182 str. ( Pridedama ).
Tai yra teisinio genocido požymiai.

44.   2019-10-02 d. Valstybės tarnybos departamentas prie LR VRM pranešė, kad NŽT pabaigė tyrimą dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, teisėtumo, konstatuotajant, kad NŽT Trakų skyriaus vyr. specialistė Gintarė Tarulytė- Jasiūnienė taip pat atliko neteisėtus veiksmus, dėl kurių atsirado neigiamos pasekmės. ( Pridedama ).
2019-10-07 d. Pareiškėjai kreipiasi į NŽT dėl imperatyviai įtvirtintos teisinės atsakomybės pritaikymo Gintarei Tarulytei- Jasiūnienei. ( Pridedama ).
2019-10-10 d. NŽT atsisako pritaikyti imperatyviai įtvirtintą teisinę atsakomybę Gintarei Tarulytei- Jasiūnienei. ( Pridedama ).

45.  2019-10-17 d. NŽT direktoriaus pavaduotojas Algis Bagdonas pateikė Pareiškėjams melagingą atsakymą dėl atsisakymo atlyginti žalą, melagingai nurodydamas Pareiškėjų prašomą atlyginti sumą, t.y. Pareiškėjai siekė gauti iš NŽT 30 000 eur (ne 62 000 eur) kompensaciją. ( Pridedama ). 
2019-10-24 d. NŽT pateikė Pareiškėjams atsakymo korekciją. ( Pridedama ).
2019-11-28 d. NŽT direktorius Laimonas Čiakas pakartotinai atsisakė atlyginti Pareiškėjams žalą bei pasiūlė Pareiškėjams išsikasti duobę ir ten realizuoti gyvenamojo namo statybą. ( Pridedama ).
2020-01-30 d. LR ŽŪM atsisakė atlyginti Pareiškėjui žalą. ( Pridedama ). 

46.  2019-09-17 d. Pareiškėjai kreipiasi į NŽT direktorių Laimoną Čiaką, prašydami NŽT imperatyviai laikytis Viešojo administravimo įstatymo. ( Pridedama ).
2019-10-17 d. NŽT direktoriaus pavaduotojas Algis Bagdonas pateikė Pareiškėjams atsakymą, melagingai nurodydamas NŽT pritaikytus teisės aktus matininko R. Paškonio atžvilgiu. ( Pridedama ).  

47.  2019-09-18 d. Pareiškėjai kreipiasi į NŽT personalo skyrių, prašydami NŽT realizuoti imperatyvią pareigą dėl teisinės atsakomybės pritaikymo NŽT tarnautojams, atlikusiems neteisėtus veiksmus, konstatuotus LR Seimo kontrolieriaus. ( Pridedama ).
2019-10-16 d. NŽT direktoriaus pavaduotojas Algis Bagdonas, atsisako pritaikyti teisinę atsakomybę NŽT tarnautojams, dėl LR Seimo kontrolieriaus nustatytų pažeidimų. ( Pridedama ). 

48.  2019-09-18 d. Pareiškėjai prašo LR ŽŪM ministrą Andrių Palionį realizuoti įstatymu įtvirtintą pareigą dėl teisinės atsakomybės pritaikymo NŽT direktoriui Laimonui Čiakui, dėl LR Seimo kontrolieriaus nustatytų pažeidimų. ( Pridedama ).
2019-10-22 d. LR Žemės ūkio ministerijos viceministras Petras Narkevičius atsisako pritaikyti teisinę atsakomybę NŽT direktoriui Laimonui Čiakui dėl LR Seimo kontrolieriaus nustatytų pažeidimų. ( Pridedama ).
2019-11-07 d. Pareiškėjai prašo LR ŽŪM ministrą Andrių Palionį realizuoti įstatymu įtvirtintą pareigą dėl teisinės atsakomybės pritaikymo ŽŪM viceministrui Petrui Narkevičiui, pažeidusiam Valstybės tarnybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalį. ( Pridedama ). 
2019-11-15 d. LR ŽŪM informuoja, kad atsisako nagrinėti Pareiškėjų 2019-11-07 d. Prašymą. ( Pridedama ). 

49.  2019-11-29 d. LR Seimo kontrolierė Milda Vainiutė atsisako tirti Pareiškėjų skundą. ( Pridedama ).

2019-12-18 d. Valstybės tarnybos departamentas pateikė Pareiškėjams atsakymą. ( Pridedama ).
2020-01-30 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pateikia Pareiškėjams atsakymą. ( Pridedama ).

50.  2019-12-10 d. Pareiškėjai gavo atsakymą iš LR VSD. ( Pridedama ).
2019-12-11 d. Pareiškėjai gavo atsakymą iš LR STT. ( Pridedama ).
2019-12-31 d. Pareiškėjai gavo atsakymą iš LR Seimo kanceliarijos. ( Pridedama ).
2019-12-31 d. Pareiškėjai gavo atsakymą iš LR Vyriausybės kanceliarijos. ( Pridedama ). 

51.  Nuo 2020-01-01 d. įsigaliojo LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, priimtas 2019-06-06 d. Aktualus 109 str. ( Pridedama ).
Šiuo įstatymu, LR Seimas, susipažinęs su nenubaustos čia minimos organizuotos nusikalstamos grupuotės neteisėta veika, įtraukė 109 str. 2 dalies 4 punktą.

52.  Nuo 2020-01-01 d. iš NŽT atimta (panaikinta) jurisdikcija žemės sklypų paskirties keitimui. ( Pridedama ).
2019-05-30 d. priimtas Žemės įstatymo Nr. I-446 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2149 ir Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2148. Šiuo, LR Seimas, susipažinęs su nenubaustos čia minimos organizuotos nusikalstamos grupuotės neteisėta veika, panaikino NŽT įgaliojimus dėl žemės paskirties keitimo.


53.  2020-01-31 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisako priteisti Pareiškėjams žalą dėl valstybės tarnautojų atliktos neteisėtos veikos. ( Pridedama ).
2020-02-10 d. Pareiškėjai kreipiasi į Lietuvos Vyriausiąjį administracinį teismą. ( Pridedama ).
2021-01-06 d. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas naikina Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir įpareigoja nagrinėti bylą iš naujo. ( Pridedama ). 
2021-06-16 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas tenkina Pareiškėjų prašymą, priteisia iš Lietuvos valstybės Pareiškėjų naudai 18 000 EUR kompensaciją. ( Pridedama ).
2021-09-09 d. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas naikina Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir įpareigoja nagrinėti bylą iš naujo. ( Pridedama ). 
2022-03-17 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisako priteisti Pareiškėjams žalą dėl valstybės tarnautojų atliktos neteisėtos veikos. ( Pridedama ).
2022-06-15 d. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas galutine Nutartimi atsisako priteisti Pareiškėjams nuostolių kompensavimą. ( Pridedama ).

54.  2020-01-29 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius atsisako ginti galimai pažeistą viešą interesą. ( Pridedama ).
2020-03-06 d. Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė atsisako ginti galimai pažeistą viešą interesą. ( Pridedama ).

55.  2020-02-05 d. Pareiškėjai kreipiasi į Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl LR žemės ūkio ministro Andriaus Palionio nušalinimo nuo pareigų bei dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą. ( Pridedama ).
2020-03-02 d. Prezidentas perduoda klausimą Vyriausybei. ( Pridedama ).
2020-03-27 d. Vyriausybės kanceliarija pateikia atsakymą. ( Pridedama ).
2020-03-31 d. LR Teisingumo ministerija pateikia atsakymą. ( Pridedama ).
2020-04-01 d. Prezidento kanceliarija pateikia atsakymą. ( Pridedama ).
2020-10-29 d. LR Seimo kontrolierius pateikia atsakymą. ( Pridedama ).

56.  2020-03-23 d. Pareiškėjai Marius Žvinklys, Vladimiras Samsonovas/Tatjana Samsonova kreipiasi į Trakų teismą dėl 2 sklypų pirkimo-pardavimo sutarčių panaikinimo, bei restitucijos natūra pritaikymo. ( Pridedama ).
2021-09-14 d. Trakų teismo teisėja atsisako tenkinti Pareiškėjų ieškin
į. (Pridedama).


57.  2020-12-04 d. STT atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą prieš Ireną Madevič ir kitus asmenis, pagal LR BK 189 str.- nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas. ( Pridedama ).

58.  2021-02-10 d. Pareiškėjai pateikė LR Vyriausybės kanceliarijai Peticiją dėl VTD jurisdikcijos grąžinimo valstybės institucijų tikrinimo apimtyje. ( Pridedama ). 
2021-04-16 d. LR Vyriausybės peticijų komisija atsisakė pripažinti Pareiškėjų kreipimąsį Peticija. ( Pridedama ).

59.  2022-12-30 d. Lietuvos administracinių ginčų komisija įpareigoja NŽT iš naujo nagrinėti Pareiškėjų prašymą. ( Pridedama ).
2023-02-02 d. Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsisako tenkinti Pareiškėjų prašymą bei vykdyti Lietuvos administracinių ginčų komisijos Sprendimą dėl tinkamo Žemės įstatymo taikymo matininko Rolando Paškonio atžvilgiu. ( Pridedama ). 

60.  2023-01-26 d. LR STT pagal Pareiškėjo skundą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą prieš NŽT, pagal LR BK 229 str.- tarnybos pareigų neatlikimas. ( Pridedama ).
2023-02-23 d. LR Generealinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skatinimo departamentas atsisako pradėti baudžiamąjį tyrimą. ( Pridedama ).

61.  2022-10-13 d. Pareiškėjas Giedrius Jankauskas pasiūlo steigti Lietuvoje savarankišką valstybės instituciją Vokietijos žvalgybos tarnybos pavyzdžiu- Konstitucinės santvarkos apsaugos tarnybą. ( Pridedama ). 

62.  NŽT sutraiškytas. Nuo 2024-01-01 d. pilnai naikinamas NŽT Trakų skyrius. ( Pridedama ). 

63. Nuo 2024 sausio Pareiškėjai inicijuoja nustatytai neteisėto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha, naikinimo procedūrą, žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandorių anuliavimą, žemės paskirties grąžinimą į žemės ūkio paskirtį bei statybos leidimų naikinimo procedūrą. ( Pridedama ).

 
 
2,7 ha sklypas ūkininko sodybai prie Vilkokšnio ež. atšakos Kuojos ežero

Parduodamas 2,7 ha sklypas apie 55 km nuo Vilniaus, Trakų rajone, prie didžiausio rajone Vilkokšnio ežero vienos iš dviejų atšakų, Kuojos ežero. Sklypui priklauso 76 metrai smėlėto Kuojos ežero kranto. Taip pat sklypui priklauso pusė atskiro, nedidelio Rudavės ežero. Netradicinis objektas: natūralus ežeras vietoj prūdo, už keliasdešimt metrų miškelis, kuriame yra nuosava, smėlėta pakrantė pasislėpusio Kuojos ežero, iš kurio išplaukiama į patį didžiausią Trakų rajone Vilkokšnio ežerą. Aplink kaimynų sodybos.

 

Kaina: rezervuota

 

Kreiptis: info@duomena.com

 

Tel.+37068633893

plačiau
 
90 arų namui 7 km nuo Vilniaus ant ežero kranto

0,9 ha žemės sklypas 7 km nuo Vilniaus miesto ribos, ant Ilgučio ežero kranto. Priklauso 27 metrai pakrantės. Vilnius- Druskininkai plentu, tik 130 metrų plačiu žvyrkeliu nusukus nuo plento. Yra autobusų stotelės. Elektra visuose kaimyniniuose privačiuose namuose. Iš namo matysis medžiai ir pakrantė, tarp sklypo ir ežero nekerta kelias. Gautas Vilniaus rajono savivaldybės sutikimas gyvenamojo namo statybai ūkininko sodyboje. 20 min iki Vilniaus oro uosto, 30 min iki centro. Išskirtinė vieta tarp Trakų ir Vilniaus.

 

Kaina: parduota

90 ares parcel 7 km from Vilnius outskirts, on the Ilgutis lake shore. Asphalt highway till the parcel. Electricity. Suitable for private house a few minutes from the capital city. 20 minutes drive to Vilnius International Airport, 30 min to city center. Unique place between two capitals: Trakai and Vilnius. Surrounded by lakes.

Kreiptis: info@duomena.com

Tel.+37068633893

plačiau
 
9 registruoti pastatai Trakų rajone, su Ilgio ežero pakrante

Parduodama sodyba Trakų rajone, ant Ilgio ežero kranto, 9 registruoti pastatai ant pačios pakrantės.
Nuo Vilniaus apie 55 km.

Kaina: rezervuota

Kreiptis:info@duomena.com

tel.+37068633893

plačiau
 
15, 16, 17 arų namų valda 5 km nuo Vilniaus ribos, Trakų rajone, netoli Šventininkų ež.

Parduodami 15, 16, 17 arų namų valdos sklypai naujai suformuotame kvartale 5 km nuo Vilniaus miesto ribos, Trakų rajone, Šventininkų k., važiuojant Vilnius-Druskininkai plentu, 500 metrų iki Šventininkų ežero. Asfaltuotas privažiavimas, lygi vieta, puikus susisiekimas su miestu. 25% užstatymo plotas, intensyvumas 0,4. Elektra įvesta į sklypus. Naujas asfaltuotas kelias Šventininkai- Trakai.

15, 16, 17 ares parcels for sale 5 km from Vilnius outskirts, in the new private houses land block. 500 metres till the nice lake Sventininkai. 15 minutes drive to Vilnius International Airport. The parcels have all building permissions.

Земельный участок на продажу в столице Литвы, 5 км от черты г. Вильнюс, недалеко озера. ( 500 метров до берега ). Есть все разрешения на жилой дом. 20 мин на авто до Международного Аэропорта Вильнюса. 15 мин до курортного города Тракай. Вокруг частные дома, бизнес центры, торговые моллы. 15, 16, 17 соток.

Kaina: 35 500 EUR

Kreiptis: info@duomena.com

Tel.+37068633893

plačiau
 
27 arai Trakų rajone, prie Ilgų ežero

Parduodamas 27 arų žemės ūkio paskirties sklypas 10 km nuo Trakų, Padvarionių kaime, prie nuostabaus Ilgų ežero. Sklypui priklauso 27 metrai ežero pakrantės. Sklypas ribojasi su asfaltuotu keliu Trakai-Semeliškės. Elektra vietoje. Ilgis nuo pakrantės 100 metrų. Gyvenamąjį namą galima statyti 50 m atstume nuo ežero. Prie pat autobuso stotelė. Aplink pavieniai kaimynai. Atsiveria puiki ežero panorama. 

Kaina: rezervuota

Kreiptis: info@duomena.com

Tel. +37068633893

 

plačiau
 
0,60 ha 10 km nuo Ignalinos prie ežero Rūkštys

Parduodamas 60 arų sklypas 10 km nuo Ignalinos, Bikėnuose, su leidimu gyvenamojo namo statybai. Sklypui priklauso 32 metrai ežero Rūkštys. Iki pat vietos veda asfaltuotas kelias, nuo jo 200 metrų žvyrkelis iki sklypo. Šalia viena sodyba. Sklypas ribojasi su Rūkščio ežeru, kuris upeliu susisiekia su antru pagal dydį Lietuvos ežeru Dysnai. Sklypas lygus, ant kalvos, nuo kurios atsiveria panorama. Gautas leidimas gyvenamajam namui, ūkiniam pastatui, pirčiai, lieptui ežero krante. Suderintas projektas elektros prisijungimui nuo sklype esančių elektros stulpų.

Kaina: 18 500 EUR

Kreiptis: info@duomena.com

Tel.+37068633893

 

plačiau
 
2 ha sodybai Vilniaus rajone, šalia Minsko pl.

Parduodamas 2 ha sklypas Vilniaus rajone, 26 Minsko plento kilometre, apie 1,5 km nuo plento, apsuptas netankaus miško. Ant kalvos, puikiai tiktų sodybai šalia miesto, 10 km nuo miesto ribos. Šalia senovinis kaimelis, vienkiemiai.

 

2-hectare site for sale in Vilnius District, at the 26-th kilometer on the Minsk highway, about 1.5 km away from the road, surrounded by a sparse forest. On a hill, great for a country home close to the city, 10 km away from city bounds. Close to an ancient village and several farmsteads.

 

Kaina: 22 000 EUR

 

Kontaktai: info@duomena.com

 

Telefonas: +37068633893

plačiau
 
35 arai sena sodyba su pastatais Trakų rajone, šalia Vilkokšnio ežero

Parduodama 35 arų sena sodyba vienkiemis netoli didžiausio Trakų rajone ežero, neprivažiavus Aukštadvario, Trakų Regioniniame parke, pušyno apsuptyje, apie 500 metrų iki didžiausio Trakų rajone ežero Vilkokšnis, netoli poilsio bazės. Nuostabūs laukiniai paplūdimiai miške. Nuo Vilniaus apie 60 km. Paskirtis- namų valda. Yra elektra. Aplink keletas vienkiemių. Puiki vieta naujai sodybai pušyne, netoli didelio ežero. Žemėlapyje matosi išskirtinė sodybos vieta.

 

For sale: old 35-are homestead with buildings in Trakai District just before Aukštadvaris, in Trakai Regional Park, surrounded by a pine wood, about 500 meters away from the largest lake in the Trakai District, Lake Vilkokšnis, close to a recreation center. Approximately 60 km away from Vilnius. Status: residential. Buildings for demolition. Electrical power available. Several farmsteads in the area. A great place for a new country home in a pine wood by a large lake.

Kaina:
parduota/sold

Kreiptis: info@duomena.com

Tel.: +37068633893

plačiau
 
2,5 ha sodybai Elektrėnų raj., už Beižonių, 500 m iki Asono ežero

Parduodamas 2,5 ha sklypas apie 60 km nuo Vilniaus, Elektrėnų raj., už Beižonių, apie 500 m iki nuostabaus smėlėto, didelio Asono ežero. Yra patvirtintas leidimas namų, ūkinio pastato, pirties, tvenkinių įrengimui. Elektra šalia. Privažiavimas- žvyrkeliu apie 4 km. Atokiau nuo civilizacijos. Aplink kolūkių nepaliesta, tikra, kalvota, miškinga, su daug ežerų gamta. Klasika- kaimo turizmo kompleksui arba poilsio sodybai.

 

Toponuotrauka

 

For sale: 2.5-hectare site about 60 km away from Vilnius, in Elektrėnai District, further that Beižionys, about 500 meters from the lovely big sandy Lake Asonas. Construction permits for houses, a utility building, a sauna, and ponds. Electrical power source close by. Access via approximately 4 km of gravel road. Away from civilization. Surrounded by authentic, hilly, forested nature with many lakes, untouched by kolkhozes. A classic spot for a rural tourism complex or a recreation villa.

 


Kaina: 25 500 EUR

Kreiptis: info@duomena.com

Tel.+37068633893

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>